ಸಂಖ್ಯೆ numbers - les chiffres, nombres

ಕನ್ನಡ Kannada English français
0 ೦ ಸೊನ್ನೆ sonne zero zéro
1 ೧ ಒಂದು ondu one un
2 ೨ ಎರಡು eradu two deux
3 ೩ ಮೂರು mooru three trois
4 ೪ ನಾಲ್ಕು nālku four quatre
5 ೫ ಐದು aidu five cinq
6 ೫ ಆರು āru six "
7 ೭ ಏಳು aedu seven sept
8 ೮ ಎಂಟು entu eight huit
9 ೯ ಒಂಬತ್ತು ombattu nine neuf
10 हत्तु hattu ten dix


ಕನ್ನಡ Kannada
11 hannondhu
12 hanneradu
13 hadhimooru
14 hadhinālku
15 hadhinaidhu
16 hadhināru
17 hadhinelu
18 hadhinentu
19 hatthombathu
ಕನ್ನಡ Kannada
20 इप्पत्तु ippattu
30 मूवत्तु moovattu
40 नलवत्तु nalavattu
50 अइवततु aivattu
60 अरवत्तु aravattu
70 एप्पत्तु yeppattu
80 एम्बत्तु yembattu
90 तोम्बत्तु tombattu


ಕನ್ನಡ Kannada English français
100 ೧೦೦ नूरु nooru hundred cent
1 000 ೧೦೦೦ ಸಾವಿರ sāvira thousand mille


ordinal numbers - nombres ordinaux

ಕನ್ನಡ Kannada English français
1o first premier
2o second deuxième
3o third troisième
mundina next prochain
ideega, ivāga last, latest dernier


fraction

ಕನ್ನಡ Kannada English français
1/2 ardha half demi, moitié
1/3 third tiers
1/4 quarter quart
% percent pourcent(age)
calculator la calculatrice