ಬಣ್ಣ banna - color - la couleur

  ಕನ್ನಡ Kannada English français
  ಕಂದು kandu brown marron
  ಕಪ್ಪು kappu black noir
  ಬೂದಿ budi grey, gray gris
  ಬಿಳಿ bili white blanc
  ಹಳದಿ haladi yellow jaune
  ಗುಲಾಬಿ gulābi pink rose
  ಕಿತ್ತಳೆ kittale orange "
  ಕೆಂಪು kempu red rouge
  ನೇರಳೆ , ಕೆನ್ನೀಲಿ nerale, kennili purple, mauve violet
  ನೀಲಿ neeli blue bleu
  ಹಸುರು , ಹಸಿರು hasuru, hasiru green vert

kattalu - dark - sombre