ದೇಹ dēha - body - le corps

ಕನ್ನಡ Kannada English français
ಚರ್ಮ carma skin la peau
ಕೂದಲು kūdalu hair les cheveux, poils
ತಲೆ tale head la tête
ಹಣೆಯ forehead le front
ತಲೆಬುರುಡೆ skull le crâne
ಮಿದುಳು miduḷu brain le cerveau
ಕನಸು kanasu the dream le rêve
ಮುಖ mukha face le visage
ಕಣ್ಣು kaṇṇu eye l'œil
ಕಿವಿ kivi ear l'oreille
ಮೂಗು mūgu nose le nez
ಮೀಸೆ mustache la moustache
ಗಡ್ಡ gaḍḍa beard la barbe
ಕೆನ್ನೆ kenne cheek la joue
ತುಟಿ tuṭi lip la lèvre
ಬಾಯಿ bāyi mouth la bouche
ನಾಲಿಗೆ nālige tongue la langue
ಧ್ವನಿ dhwani voice la voix
ಹಲ್ಲು hallu tooth la dent
ಗಲ್ಲದ galla chin le menton
ಕುತ್ತಿಗೆ katthhu neck le cou
ಗಂಟಲು gantalu throat la gorge
ಸಂದೂಕ sandūka, yede chest, breast la poitrine, les seins
ತೊಟ್ಟುಗಳ nipple, teat le téton
ಹೃದಯ hrudaya heart le cœur
ರಕ್ತ rakta blood le sang
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ lung le poumon
ಹೊಕ್ಕುಳ navel le nombril
ಹೊಟ್ಟೆ hoṭṭe belly, stomach le ventre, l'estomac
ಕರುಳಿನ intestine l'intestin
ಯಕೃತ್ತು liver le foie
ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡ mūtra piṇḍa kidney le rein
ನರ nerve le nerf
ಸ್ನಾಯು le muscle
ಮೂಳೆ mūḷe bone l'os
ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ asthipanjara skeleton le squelette
ಮತ್ತೆ bennu back le dos
ಭುಜ bhuja shoulder l'épaule
ತೋಳಿನ arm le bras
ಮೊಣಕೈ kaiy elbow le coude
ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ wrist le poignet
ಮೊದಲ fist le poing
ಕೈ kai hand la main
ಕೈಗಳಿಗೆ angai palm of the hand la paume de la main
ಹೆಬ್ಬೆರಳು heb beraḷu thumb le pouce
ಬೆರಳು beraḷu finger le doigt
ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನ uguru fingernail, nail l'ongle
ಸೊಂಟ soṇṭa hip, waist le bassin, la taille
ಲೈಂಗಿಕ sex le sexe
ಶಿಶ್ನ penis le pénis, la verge
ಯೋನಿಯ vagina le vagin
ಗುದದ l'anus
ಪೃಷ್ಠ buttock la fesse
ತೊಡೆ toḍe thigh la cuisse
ಕಾಲು kālu leg la jambe
calf le mollet
ಮೊಣಕಾಲು moṇakālu, mandi knee le genou
ಪಾದದ ankle la cheville
ಹೀಲ್ heel le talon
ಪಾದವನ್ನು sole of the foot la plante du pied
ಅಡಿ aḍi, pāda foot le pied
ಟೋ toe l'orteil


ಆರೋಗ್ಯ ārogya - health - la santé

ಕನ್ನಡ Kannada English français
I am ill / sick Je suis malade
ambulance "
āspatre hospital l'hôpital
nurse l'infirmière
physician,
medical doctor
le médecin,
le "docteur"
dentist le dentiste
surgeon le chirurgien
oushadhalaya pharmacy, drugstore
pharmacist
la pharmacie
le pharmacien
medication médicament(s)
condom le préservatif, la "capote"
jwara fever la fièvre
gāya wound la blessure
ಕುರುಡು - kurudu blind aveugle